ROMÂNIA                                                        

   JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD                
PRIMĂRIA COMUNEI URIU              
Aprob
Primar,
Ing. Petru Şerban

FIŞA POSTULUI

 

Denumirea postului: Referent .
Nivelul postului :
Funcţie publică de conducere : NU
Funcţie publică de execuţie: DA .
Gradul profesional al ocupantului postului:
         Gradul superior
Scopul principal al postului:
Evidenţa Registrului agricol.
Cerinţe privind ocuparea postului:

Pregătirea de specialitate:studii medii sau postliceale

Perfecţionări:operare P.C.
Vechime în funcţie .......... ani ;
Abilităţi , calităţi şi aptitudini necesare:

 1. capacitate de analiză,
 2. empatie,
 3. asumarea responsabilităţilor;
 4. capacitate de îndrumare,
 5. grad mediu de iniţiativă şi creativitate;
 6. capacitate de lucru în echipă;
 7. păstrarea confidenţialităţii;
 8. abilităţi de comunicare: scrisă şi orală;
 9. corectitudine şi fidelitate;
 10. promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor

Cerinţe specifice:

 1. muncă în regim de stres,
 2. deplasări în teren,
 3. program de lucru prelungit,

Atribuţii:

 1. întocmeşte şi conduce registrul agricol în conformitate cu legislaţia în

vigoare;

 1. verifică  înscrisurile în registrele agricole existente în vederea

rezolvării unor litigii;

 1. asigură evidenţa titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii

nr.18/1991, republicată şi a Legii nr.1/2000;

 1. ţine evidenţa efectivelor de animale de pe raza comunei URIU  şi eliberează biletele de adeverire a proprietăţii asupra animalelor;
 2. eliberează certificate şi adeverinţe pe baza datelor din registrul agricol,adeverinţe pentru persoane care nu deţin teren agricol în vederea stabilirii ajutorului de somaj, precum şi adeverinţe pentru persoanele care nu deţin în proprietate terenuri în vederea întocmirii dosarului pentru acordare de burse şcolare,ajutor social, ajutor pentru încălzirea locuinţei; acordarea unor altor măsuri de asistenţă socială;
 3. eliberează  producătorilor  agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, pe baza datelor din registrul agricol al comunei şi a verificărilor din teren,adeverinţe pentru întocmirea dosarelor de constituire a exploataţilor agricole dimensionate, potrivit Legii nr.108/2001 şi efectivele de animale ale producătorilor agricoli organizaţi în asociaţi de crescători de animale sau mixte în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat;
 4. păstrează şi întocmeşte documentaţia de evidenţă funciară pentru stabilirea impozitului pe terenurile agicole şi le transmite compartimentului contabilitate, în vederea stabilirii impozitului;
 5. eliberează adeverinţe pe baza datelor din Registrul agricol cu privire la imobilele terenuri situate în intravilanul/extravilanul comunei Uriu , necesare pentru stabilirea impozitului pe terenuri în baza  declaraţiilor de impunere;
 6. în baza aprobărilor schimbării categoriei  de folosinţă a ternurilor deţinute în proprietate, operează în registrul agricol modificările survenite;
 7. verifică datele înscrise în registrul agricol cu privire la terenurile deţinute în proprietate, modul de folosinţă a terenurilor,deţinute în folosinţă a terenurilor,deţinerea animalelor pentru cetăţenii care solicită eliberarea sau avizarea trimestrială a certificatului de producător, verifică în teren folosinţa terenurilor şi deţinerea animalelor, întocmeşte procesul verbal prin care propune sau respinge, după caz, eliberarea certificatului de producător agricol şi înaintează spre semnare procesul verbal şi certificatul de producător;conduce registrul de evidenţă a certificatelor de producător, eliberează producătorilor agricoli certificate de producător;
 8. întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la datele înscrise în  registrele agricole;
 9. ţine evidenţa terenurilor agricole  din administrarea  Consiliului local, răspunde de integritatea lor şi face propuneri la folosirea lor cât mai eficientă;
 10. execută sub îndrumarea secretarului lucrările cu privire la Registrul agricol;
 11. ţine evidenţa corecta a documentelor care trebuie arhivate, precum şi o evidenţă corecta a arhivei;

ALTE ATRIBUŢII:
Poate lua hotărâri şi întreprinde acţiuni  doar cu aprobarea conducătorului ierarhic.

Delegarea de atribuţii

În periada  efectuării concediului de odihnă sau a altor  concedii legale atribuţiile d-lui Feher Alexandru  se delegă d- lui Trombitaş Ioan  .
        
Sfera raţională:
Intern:
-   Relaţii ierarhice – subordonat secretarului comunei URIU  şi primarului;

 1. În exercitarea atribuţiilor are relaţii de colaborare cu ceilalţi salariaţi ai

primăriei;
Extern:
Direcţia de statistică,
Direcţia agricolă.

Întocmit de :
Numele şi prenumele: Spermezan Cristian
Funcţia : secretar
Semnătura:_____________.
Data întocmirii:…………………...

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului:
Numele şi prenumele: Feher Alexandru
Semnătura_________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.C – 04-08/1-0/03.08