ROMÂNIA                                                                 ANEXA NR.1   JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD                          
PRIMARIA COMUNEI URIU                               Aprob,
                                                                                     Primar
             Ing. Petru Şerban

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului: CONSILIER JURIDIC
Nivelul postului  :
Funcţie publică de conducere : NU
Funcţie publică de execuţie: DA.
Gradul profesional al ocupantului postului:
Asistent I
Scopul principal al postului:
Rezolvarea litigiilor în care comuna Uriu sau Primăria comunei Uriu este parte şi acordare de consultanţă juridică
Cerinţe privind ocuparea postului:

Pregătirea de specialitate:studii superioare de specialitate licenţiată în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Drept-sesiunea februarie 2006.

Perfecţionări: - Permis European de Conducere a Computerului ECDL Certificate Complet, Syllabus Version 4.0.

 1. Certificat program de perfectionare ACHIZITII PUBLICE, octombrie 2008 eliberat de INA CLUJ_NAPOCA
 2. Certificat program de perfectionare MANAGEMENTUL FUNCTIEI PUBLICE SI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI, februarie 2009 eliberat de INA CLUJ_NAPOCA

Vechime în funcţie: ........;
Abilităţi , calităţi şi aptitudini necesare:

 1. Abilităţi de comunicare : scrisă şi orală;
 2. capacitate de analiză şi sinteză-grad mediu
 3. capacitate de lucru în echipă şi independent,
 4. empatie,
 5. competenţă decizională,asumarea responsabilităţii,
 6. promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor,
 7. păstrarea cofidenţialităţii;
 8. corectitudine şi fidelitate;
 9. capacitate de îndrumare;
 10. promptitudine în soluţionarea problemelor de serviciu;
 11. loialitate în relaţiile cu colegii şi conducerea instituţiei;
 12. respectarea normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor;
 13. preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Cerinţe specifice:

 1. muncă în regim de stres,
 2. program de lucru prelungit,

Atribuţii:

 1. reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, precum şi a altor autorităţi jurisdicţionale, pentru fiecare cauză în parte consilierul juridic primeşte împuterniciri scrise, semnate de către primar;
 2. formulează acţiuni, întâmpinări, cereri de intervenţie în litigiile în care Primăria şi Consiliul local Uriu sau Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată are calitate procesuală;
 3. asigură reprezentarea prin delegare a primarului şi a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată în faţa instanţelor judecătoreşti, la primul grad de jurisdicţie în limitele competenţei conferite prin lege. În condiţiile în care nu se poate asigura reprezentarea, se vor trimite din timp la dosar toate actele necesare soluţionării cauzelor;
 4. transmite propunerile Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Uriu în vederea validării sau invalidării acestora de către Comisia Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
 5. întocmeşte răspunsuri adreselor judecătoreşti referitoare la aplicarea Legii fondului funciar în vederea soluţionării unor litigii;
 6. răspunde de aplicarea Legii 519 din 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
 7. răspunde de aplicarea Legii 448 din 2006 privind modalitatea de plată  a indemnizaţiei  cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului  cu handicap grav sau reprezentantului său legal, prin care se specifică că indemnizaţia  lunară acordată este echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unităţile bugetare;
 8. răspunde de angajarea însoţitorilor şi de completarea dosarelor persoanelor încadrabile într-un grad de handicap;
 9. ţine evidenţa cauzelor pe rolul instanţelor de judecată în Registrul cauzelor, completează Opisul cauzelor şi condica de termene a acestora pentru litigiile în care Primăria, Consiliul local sau Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată este parte în proces;
 10. acordă asistenţă juridică pentru întocmirea corectă a contractelor ce se incheie la nivelul primăriei şi avizează contractele semnate de primarul comunei uriu;
 11. acordă asisistenţă juridică pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local Uriu;
 12. acordă asistenţă juridică pentru elaborarea dispoziţiilor primarului;
 13. întocmeşte referatele prin care propune elaborarea dispoziţiilor în ceea ce priveşte majorările salariale şi alte drepturi legale prevăzute de legi;
 14. acordă asistenţă de specialitate comisiilor de aspecialitate ale consiliului local;
 15.  acordă asistenţă juridică personalului angajat în aparatul de specialitate al primarului pe probleme legate de activitatea specifică a acestora;
 16. Participă ca mediator sau exepert în condiţiile legii şi ale regulamentului de funcţionare intern, la rezolvarea conflictelor ce apar ca urmare a relaţiilor de serviciu;
 17. Participă la şedinţele comisiilor de fond funciar, de retrocedare a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 1945-1989, de licitaţii şi achiziţii publice;
 18. Soluţionează în termenele prevăzute de lege petiţiile repartizate de conducerea primăriei, comunicând răspunsurile compartimentului de informare şi relaţiile publice din cadrul Compartimentului financiar contabil;
 19. Participă la buna desfăşurare a audienţelor, urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate şi comunică modul lor de soluţionare;
 20. Arhivează propriile acte, respectiv corespondenţa, dosarele de la instanţele de judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la arhivă;
 21. Operează în cărţile de muncă ale angajaţiilor instituţiei;
 22. Ţine şi reactualizează dosarele personale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;
 23. Întocmeşte toată documentaţia privind dosarul achiziţiei publice conform OUG34-2006 completata şi modificată;
 24. Verifică situaţiile de lucrări la contractele de achiziţii publice;
 25. Îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii date în competenţa sa potrivit dispoziţiiilor legale.

Limite de competenţă:
Poate lua hotărâri şi întreprinde acţiuni doar cu aprobarea conducătorului  ierarhic şi are libertate decizionalăla nivelul atribuţiilor.
Delegarea de atribuţii
În periada  efectuării concediului de odihnă sau a altor  concedii legale atribuţiile doamnei Timaru Carmen Luciana se delegă d-lui secretar Spermezan Cristian 
Sfera raţională:
Intern:
A)Relaţii ierarhice – subordonat primarului şi secretarului comunei;

 1. în exercitarea atribuţiilor are relaţii de colaborare cu ceilalţi salariaţi ai primăriei;

B)Relaţii de control- la solicitanţii consilierilor juridici de la Instituţia Prefectului, pentru verificarea legalităţii;
Extern:
Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud
Întocmit de :
Numele şi prenumele: Spermezan Cristian
Funcţia :Secretar
Semnătura:_____________.
Data întocmirii: ………………………

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului:
Numele şi prenumele: Timaru  Carmen Luciana
Semnătura_________________.