BINE ATI VENIT ! pe siteul Primariei Comunei Uriu

  secretar

Numele si prenumele : SPERMEZAN CRISTIAN
Adresa : Uriu, nr.323
Telefon : 0728 824 452
E-mail : -
Stare civila : Casatorit
Studii : Universitatea Bogdan Voda
Activitate profesionala : 1994 - prezent - secretarr

 ATRIBUTII

PPRINCIPALELE ATRIBUTII ALE secretarului

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz. #M12 ART. 117^1 (1)

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;

b) data decesului, în format zi, lună, an;

c) data naşterii, în format zi, lună, an;

d) ultimul domiciliu al defunctului;

e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;

f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

(2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă. (3) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat. (4) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile, în condiţiile alin. (3).

 REGULAMENTE
 REGULAMENTE
  • Regulamentul de organizare si functionare al aparatului prorpiu al primariei
  • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA al aparatului de specialitate al primarului comunei Uriu
  • Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comuneii Uriu
 
 
primar

  • AUDIENTA
  • LUNI : 8 - 13
viceprimar

  • AUDIENTA
  • MARTI : 8 - 13
adrese web utile

Prefectura Bistrita Nasaud

www.prefecturabn.ro

Consiliul Judetean B-N

www.cjbn.ro

Inspectoratul scolar B-N

www.isjbn.ro

 

CONTACT

SEDIUL :

URIU , str. Principala, nr.317

TELEFON :

0263-348100

FAX :

0263-348100

 

Copyright 2012 © Primaria Comunei Uriu
All rights reserved.